Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 • Abonnement - Een regeling, waarbij een eenmalige of periodieke betaling wordt gedaan, welke gedurende een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte gebruikmaking van een leeraanbod.

 • Educatieve Dienst - Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling.

 • Overeenkomst - Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.

 • U - U dat wil zeggen de werkgever (of diens werknemer ook wel de cursist) of de rechtsopvolgers van de werkgever of zzp’er die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van de Opleider afneemt.

 • Opleider: Veerkracht College

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en opleiding tussen U en de opleider.

Artikel 3 - Aanbod

Veerkracht College geeft een mondelinge toelichting op het aanbod, dat beknopt schriftelijk dan wel elektronisch wordt uitgebracht.

Artikel 4 - Overeenkomst

 1. De opdracht wordt aanvaard mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds U op voldoende gedetailleerde wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds Veerkracht College naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod en deze Algemene Voorwaarden door U. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt U hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.

 2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen Opleider en U tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

Artikel 5 - Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

 1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. De Opleider doet u hiervan een bevestiging toekomen. Wel bent U gebonden aan de volgende annuleringsregeling of tussentijdse beëindigingsregeling.

  • Annuleren tot 2 maanden voor aanvang 30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

  • Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

  • Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang 70% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

  • Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang 100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

 2. Annulering voordat het onderwijs is begonnen of bij tussentijdse beëindiging, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;

 3. Opleidingen in abonnementsvorm kunnen na de overeengekomen abonnementsperiode in het geval van automatische verlenging kosteloos worden opgezegd met een opzegtermijn van 12 maanden. Veerkracht College heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van veranderingen, die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt.

Artikel 6 - Auteursrechten

Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door Opleider verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers, modellen, technieken, instrumenten en software rusten auteursrechten van de Opleider of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder schriftelijke nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de Opleider worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de Opleider. De copyright/ eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij Veerkracht College.

Artikel 7 - Prijswijzigingen

Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

Artikel 8 - Levering Lesmateriaal

De Opleider levert het lesmateriaal een week voorafgaand aan de bijeenkomst waarop dit wordt toegelicht aan u. Handouts van de bijeenkomst worden daags voorafgaand aan de bijeenkomst gepubliceerd. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

Artikel 9 - Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst

 1. De educatieve dienst en het geleverde lesmateriaal moeten voldoen aan uw redelijke verwachting. Indien U uw verplichtingen niet nakomt dan is de Opleider bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de Opleider zijn verplichtingen niet nakomt mag U uw verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of nietbehoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

 2. De Opleider heeft het recht van terughouding (retentie) als u tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

 3. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 10 - Betaling

 1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekening NL16TRIO0777830140.

 2. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de educatieve dienst van start gaat. De Opleider mag van u verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 30 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, is voldaan.

Artikel 11 - Niet-tijdige betaling

U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Opleider is gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de handelsrente in rekening te brengen en de overige kosten waaronder de buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 12 - Opschorten

Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal de Opleider het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de ondernemer

Voor zover de Opleider toerekenbaar tekortschiet en U daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de Opleider beperkt tot vergoeding van directe schade. De totale schade die de Opleider moet vergoeden is nimmer hoger dan de kosten die U heeft voldaan voor de desbetreffende Educatieve Dienst waar de schade zich heeft gemanifesteerd.

Artikel 14 - Vertrouwelijkheid

Door U verstrekte informatie wordt door de Opleider, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De Opleider conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15 - Vragen en klachten

De Opleider heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden.

Artikel 16 - Geschillen

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

 2. Opleider en U trachten er in goed overleg uit te komen. Indien dit niet lukt dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 17 – Aanvullende afspraken

Naast hetgeen is opgenomen in deze Algemene Voorwaarden kan Opleider met U aanvullende afspraken maken (onder meer): de bepaling van de doelgroep; condities voor deelname, zoals vrijwilligheid van deelname; de bepaling van de leerbehoefte; het te hanteren opleidingsonderwerp; de wijze van werken; de te gebruiken materialen en/of technische hulpmiddelen; de realiteitswaarde ten aanzien van de opleidingsverwachtingen; de keuze van de in te zetten opleiders door de ondernemer en de opdrachtgever en aanwijzing van een eventuele projectleider; de rol van de opleider(s); een indicatie van de tijdsduur van de opleiding en de eventuele fasering; de wijze waarop de opleiding geëvalueerd wordt; de eventuele nabespreking; de kostenraming; kosten trainingsmateriaal; reis- en verblijfkosten van de opleider; extra kosten voor opleidingen buiten de gebruikelijke werkdagen; kosten voor accommodatie en voorzieningen zoals consumpties etc. en de taakverdeling van organisatie daarvan; het in rekening brengen van offertekosten; de betalings- en annuleringsregelingen (naast bovenstaande); bepalingen omtrent overmachtsituaties (naast bovenstaande); de eigendoms- en auteursrechten inclusief copyright (naast bovenstaande); de gewenste c.q. noodzakelijke nazorg; het BTW regime wat van toepassing is. 

>